CSIOZ

Poczta ZOZMAIL jest udostępniana przez Centrum e-Zdrowia, zwane dalej CeZ, na zasadach określonych w tym regulaminie. Przed rozpoczęciem korzystania z konta należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Zakładając konto użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na wszystkie postanowienia.

1. Z systemu ZOZMAIL prowadzonego przez CeZ mogą korzystać wyłącznie Zakłady Opieki Zdrowotnej oraz instytucje działające w obszarze ochrony zdrowia.
2. Pojemność konta wynosi 20 MB. Wielkość pojedynczej przesyłki nie może przekraczać 10 MB.
3. Z konta można korzystać za pomocą:
a. przeglądarki WWW
b. programu pocztowego obsługującego protokół POP3, lub IMAP
4. Informacje niezbędne do korzystania z konta udostępniane są na stronie www.zoz.org.pl.
5. System automatycznie kasuje nieodebrane wiadomości starsze niż 31 dni.
6. Korzystanie z usług poczty ZOZMAIL jest bezpłatne.
7. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu, w szczególności do:
a. działania w sposób nienaruszający praw innych użytkowników,
b. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników,
c. nierozsyłania z konta niechcianej przez innych użytkowników korespondencji, (SPAM)
d. nierozsyłania listów elektronicznych, które zawierają wirusy, lub inne programy komputerowe, których celem jest powodowanie szkód, przechwytywanie danych lub powodowanie niezdatności do użytku systemów komputerowych.
e. kontrolowania zmian regulaminu.
8. Konta na serwerze ZOZMAIL są zabezpieczone zgodnie z aktualnymi standardami dot. bezpieczeństwa serwerów pocztowych. Ze względów technicznych CeZ nie gwarantuje pełnej tajności składowanych i przesyłanych danych.
9. CeZ nie ponosi odpowiedzialności za:
a. sposób, w jaki użytkownicy korzystają z kont pocztowych, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
b. treści otrzymywane i wysyłane przez użytkownika,
c. jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego konta.
d. skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta osobom trzecim, w tym złamanie hasła przez osobę trzecią
e. udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
f. bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy użytkownika w szczególności włamania i wirusy komputerowe.
g. wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z przerw w funkcjonowaniu systemu pocztowego z przyczyn technicznych lub niezależnych od CeZ.
h. nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
10.CeZ zastrzega sobie prawo, a Użytkownik to prawo akceptuje, do:
a. okresowego wyłączania systemu ZOZMAIL bez uprzedniego powiadomienia,
b. zablokowania konta, bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu,
c. w sytuacjach wyjątkowych skasowania, wszystkiego co znajduje się na serwerach ZOZMAIL,
d. uruchamiania oprogramowania antyspamowego przetwarzającego listy przychodzące do systemu pocztowego w celu klasyfikacji listów na spam i nie spam, nie daje jednak gwarancji zupełnej ochrony kont pocztowych przed niechcianą pocztą.
11. W przypadku, gdy użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną przez CeZ uznane za niepożądane, administrator może zawiadomić użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu.
12. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z systemem ZOZMAIL prosimy kierować na adres: administrator@zoz.org.pl (dział techniczny), merytoryka@zoz.org.pl (dział wsparcia merytorycznego). Odpowiedzi na zgłoszone zapytania udzielone zostaną drogą elektroniczną w terminie 30 dni od ich otrzymania.
13. Konto zakładane jest na podstawie wpisu podmiotu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).
14. CeZ zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.Copyright @2022 Centrum e-Zdrowia. Wszelkie prawa zastrzeżone.